MELD MOGELIJKE MISSTANDEN/ ZORGEN

Bij BRINK & CAMPMAN zetten we ons in om de wet te respecteren en integer te handelen. Het Integriteitspaspoort, onze BRINK & CAMPMAN gedragscode, geldt voor iedereen bij BRINK & CAMPMAN en geeft handvatten hoe om te gaan met belangrijke integriteits-/ ethische en juridische kwesties.

Onze toeleveringsketen omvat leveranciers over de hele wereld. We verwachten van onze zakenpartners en leveranciers dat ze de principes die zijn uiteengezet in onze BRINK & CAMPMAN gedragscode voor leveranciers ondersteunen en promoten in de hele toeleveringsketen.

BRINK & CAMPMAN doet er alles aan om alle mogelijke schendingen van de naleving van ons Integriteitspaspoort, de BRINK & CAMPMAN gedragscode voor leveranciers, ons interne beleid en toepasselijke wetten, waaronder mensenrechten en ecologische duurzaamheid, te onderzoeken.

We moedigen iedereen die kennis heeft van/ of een vermoeden heeft van een feitelijke of potentiële schending van de naleving, gerelateerd aan BRINK & CAMPMAN of veroorzaakt door een leverancier van BRINK & CAMPMAN aan om ons beschikbare klokkenluidersformulier te gebruiken om missstanden/ zorgen te melden.

Klachten en vragen van klanten over producten van BRINK & CAMPMAN kunnen niet via het klokkenluiderssysteem worden gemeld. Heeft u klachten of vragen neem dan contact op met de klantenservice van BRINK & CAMPMAN.

Klokkenluiders zullen geen nadelige gevolgen ondervinden als zij te goeder trouw een mogelijke misstand/ zorg melden.

Een miststand/ zorg melden

BRINK & CAMPMAN zet zich in om elke mogelijke schending van de naleving van ons integriteitspaspoort, de gedragscode voor leveranciers, ons interne beleid en toepasselijke wetten, waaronder mensenrechten, omkoping/ corruptie, onethisch handelen en ecologische duurzaamheid, aan te pakken. We bevorderen een cultuur van open communicatie en vertrouwen. We moedigen onze werknemers, zakelijke partners en iedereen die kennis heeft van, of mogelijk wordt getroffen door potentiële risico's of schendingen aan, om dit te melden.
Hieronder wordt beschreven hoe u een potentiële risico kunt melden over een daadwerkelijke of mogelijke nalevingsschending, zonder bang te hoeven zijn voor represailles en hoe dergelijke meldingen worden afgehandeld binnen BRINK & CAMPMAN.

Welke mistanden kunnen worden gemeld?

Wij moedigen iedereen aan om eventuele misstand over daadwerkelijke of mogelijke schendingen van ons Integriteitspaspoort, onze Gedragscode voor leveranciers, ons interne beleid en toepasselijke wetten, waaronder mensenrechten en ecologische duurzaamheid (hierna 'nalevingsschendingen' genoemd), te melden. Dit moet te goeder trouw gebeuren, d.w.z. er moet op zijn minst een redelijke grond zijn om aan te nemen dat de gemelde omstandigheden waar zijn.

Gemelde misstanden/ zorgen kunnen betrekking hebben op:

  • Integriteitspaspoort en intern beleid van BRINK & CAMPMAN, b.v. schendingen van eerlijke concurrentie, anti-omkoping en anti-corruptie. Voorbeelden: geld aanbieden aan de beslisser van een mogelijke opdrachtgever om een opdracht te krijgen; of samenzwering met een ander bedrijf dat dezelfde dienst aanbiedt om een bepaalde prijs te bereiken.
  • Mensenrechten en milieurisico's of schendingen in de toeleveringsketen, b.v. negeren van gezondheid en veiligheid op het werk, werktijd, vrijheid van vereniging, kinderarbeid, dwangarbeid. Voorbeelden: hotelpersoneel werkt buitensporige werkuren, werknemers bij leveranciers zijn niet voldoende beschermd tegen ongevallen op het werk.
  • Andere schendingen van nationale en internationale wetgeving en rechtstreeks toepasselijke rechtshandelingen en nationale strafrechtelijke overtredingen.
  • Nationale strafbare feiten.

Wie kan een probleem melden?

Brink & Campman moedigt iedereen aan (bijv. werknemer, klant, leverancier, werknemer bij een leverancier, voormalig werknemer, buurtbewoner of anderszins) die kennis heeft van, of een vermoeden heeft van een daadwerkelijke of potentiële compliance schending veroorzaakt door de economische activiteiten van BRINK & CAMPMAN of door een leverancier van BRINK & CAMPMAN het beschikbare formulier hieronder te gebruiken om miststanden/zorgen te melden.

Klokkenluider formulier

U heeft de mogelijkheid om anoniem te rapporteren of uw contactgegevens te verstrekken. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Geef zoveel mogelijk feiten en relevante details over de gebeurtenis.


Indien u uw contactgegevens hebt achtergelaten, zullen wij uiterlijk na 3 maanden contact met u opnemen met betrekking tot de te nemen maatregelen.